Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza
Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni sisteminde  e imza dönemi başladı,  26.03.2018 tarih itibarı ile Yabancıların çalışma izni başvuruları e-imza ve KEP hesabı ile yapılacaktır.  Şirketlerde veya evlerde çalışan yabancıların çalışma izni  başvurusu veya uzatma işlemlerinde  e imza zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Her türlü Tüzel kişilikte veya Evlerde çalışan yabancıların Çalışma Bakanlığını ilgilendiren  çalışma izni başvurusu veya süre uzatımı işlemleri Elektronik imza KEP hesabı uygulaması ile yapılacaktır. 

E İmza İle Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 
Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Yabancı personel çalışma izni başvurusu elektronik imza

Yabancı personel çalıştıran Turizm sektöründe veya Şirketlerin ihracat departmanlarında çalışan yabancı personeliniz var ise bu yabancı uyruklu çalışanları çalışma izni başvurularında veya mevcut çalışma izinlerinin süre uzatımı başvurusunda şirket yetilisi veya vekilinin mutlaka elektronik imza sim kart okuyucu donanım aparatı veya KEP hesabı almaları gerekmektedir. Bu elektronik imza okuyucusunu örnek olarak  PTT den temin edebilirsiniz.

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı elektronik imza ?

Bu uygulamada yabancı bakıcı çalıştıran Aile işveren kişi elektronik e imza kart okuyucusu alıp ve beraberinde KEP hesabı alıp yabancı çalışma izni başvurusu veya mevcut çalışma izninin süre uzatımı işlemleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemine elektronik imza ile başvuru yapabilir.  Elektronik imza nereden alınır sorunuza cevap örnek cevap olarak elektronik imza kart okuyucusunu ve KEP hesabını PTT den alabilirsiniz. 

Tüm bu işlemlerin tamamında gerek işverenin kendisi başvursun gerekse de yetkili vekili başvursun her iki şekilde de en sağlıklı sistem olan elektronik imza zorunluluğu gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izni elektronik imza

Yabancıların çalışma izni başvurularının her türlüsünde başvuru sahibinin (işverenin veya vekilinin)  çalışma izni taleplerinde başvuracak olan işveren şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
Elektronik imza ve KEP hesabı bulunmaması halinde Çalışma Bakanlığı elektronik başvurusu sistemine giriş ve başvuru yapmak mümkün değildir.

Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminde işyerlerinin ilk Sigorta işyeri açılış ve SGK e-bildirge kaydı  açılışını yapan şirket yetkilisi sistemde elektronik imzası ile yabancı çalışma izni başvurularını gerek kendisi yapabilir yada elektronik e imza sisteminde kayıt açıp çalışma izni işlemi girişi yapması amaçlı başka birisine yetki verebilir.  Elektronik ortamda e imza ile yetkilendirilen kişi kendi e- imzası ile sorumluluk alarak sistemde yabancı çalışma izni başvurusu kayıtlarını yapabilir.

Yabancıların Çalışma İzni KEP Hesabı

Her Türlü tüzel kişiliklerin şirketlerin yetkililerinin veya bireysel kişilerin kendi kimlik bilgileri doğrultusunda alınan KEP  Elektronik Posta Sistemi Hesabı 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KEP Hesabı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir ve bu işlem yabancıların çalışma izni işlemleri başvurusunda veya mevcut eden daha önce izin almış yabancıların çalışma izni süre uzatımı müracaatında Elektronik e imza ve KEP Hesabı kaydı gereklidir.

Çalışma Bakanlığına Yurt içinden doğrudan yapılan çalışma izni başvurusu veya yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Elçiliği  vesilesi ile yapılacak olan her türlü yabancıların çalışma izni taleplerinde mutlaka KEP hesabı kullanılması Elektronik e imza kullanılması mecburidir.

Yabancı Personel Çalışma İzni  Elektronik İmza

E imza 5070 sayılı kanun ile uygulamaya geçen Elektronik İmza uygulaması Güvenli imza anlamındadır. Yani ıslak imza ile atılan  her türlü taahhüt veya senet gibi geçerlidir. Elektronik imza her kişiye veya Tüzel kişiliğe ayrı ayrı olarak verilir. Elektronik imza ile yabancı personel çalışma izni başvuruları veya süre uzatımı kaydı ıslak imza gibi geçerlidir. ve eş değer sorumluk getirir. Elektronik imza ile yapılan yabancı çalışma izni başvuruları elektronik imza sahibini kanunen sorumlu kılar.

Elektronik imza zorunluluğu her türlü suistimali de önlemiş olur. Bu kanunu  ve uygulamayı zorunlu hale getiren Bakanlık ve Devlet yetkililerine sonsuz teşekkür ederiz.

 

 

 

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere, İl Özel İdarelere, Mahalli İdarelere Birliklerine Proje konulu Mali Yardım Destekleri;  Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birliklerinin destek talepleri) Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları  ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediyelere devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültür ve turizm amaçlı faaliyetler çerçevesince, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerince, turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödeneklerin, tahsisi, takip edilmesi ve zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılmasının sağlanması kolu Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere Mahalli İdarelere verilen teşvik, devlet desteği mevzuatı konusudur.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Nelerdir ?

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
 • Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
 • İçmesuyu tesis ve sistemleri,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden kimler yararlanabilir?

Soru 2) Kimler başvurabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşviklerine kimler başvuru yapabilir
Bakanlıkça mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Kültür Bakanlığı proje destekleri için gerekli belgeler

Mali yardım desteği için İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birliklerinin hazırlayacağı belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Mali Destek başvurusu için gerekli belgeler.
İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

 • Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler
 • Talep yazısı,
 • Gerekçe raporu,
  Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs).
 • Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
 • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
 • Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
 • Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
 • Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,
 • Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlıkça mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlıkça yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
 • Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Proje destek başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler :

Destek başvuru dosyasındaki Talep yazısı, Gerekçe Rapor ve diğer Belgeler Başvuru yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Bakanlık Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

Bu konu ile ilgili Kaynak :http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html

Yukarıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ait web sitesi linkini ziyaret ederseniz daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Ülkemize gelip yasal kalış sürelerinin dışında turistik amaçlı ikamet almak isteyen yabancıların bulunduğu illere göre turistik ikamet izni başvuruları kriterlere göre değerlendirilir.

Genelde İstanbul iline gelen yabancılar şehrin güzelliği gördüklerinde daha fazla kalmak için GÖÇ idaresine turistik amaçlı ikamet için başvururlar. Yabancı uyruklu kişinin planlamış olduğu turistik gezi süresinin dışında almak istediği ikamet izni ilk başvuru olarak yabancının başvuru kriterleri uygun ise 1 yıllık ikamet izni olarak değerlendirilebilir.

Turistik ikamet izni başvurusu nereye yapılır.

İstanbul ilinde bulunan yabancıların turistik ikamet izni taleplerini ele aldığımızda. İstanbul İli GÖÇ idaresinin bu şehirde bir çok noktada ilçe GÖÇ idaresi Müdürlükleri vardır. Turistik amaçlı ikamet izni GÖÇ idaresi e-randevu sistemine Kısa dönem ikamet izni başvuru seçeneğine giriş yapılarak talep edilir.

ikamet izni talep randevu formunda ilk başvuru seçeneği seçilerek yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgileri, şahsi bilgileri ve kalacağı adres doldurulur. Turistik ikamet izni talepleri çok yoğun olduğu için randevular 2-3 ay sonraya verilebilmektedir. İkamet izni randevu formu doldurulur iken yabancı kişinin biyometrik fotoğrafı sisteme taratır kişisel bilgilerini ve adresini yazdığında randevu formuna yaptırmış olduğu özel sağlık sigorta poliçe numarasını kayıt eder e-randevu sitemi hangi güne randevu verecek ise o günü işaretleyip olarak randevu formunu yazdırır.

Turistik ikamet izni için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu kişi GÖÇ idaresi (turistik amaçlı) kısa dönem ikamet izni e-randevu formunu ile birlikte yanında bulundurması gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Kısa dönem Turistik ikamet izni için gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Yabancının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vizesi
Yabancının Dört (4) adet fotoğraf
Yabancının Türkiye’de alacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı başvuru formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.
Özel sağlık sigortası.

Turistik ikamet izni uzatma için gerekli belgeler

Türkiye’de kısa dönem turistik amaçlı ikamet izni ile kalan yabancılar uzatma işlemleri için GÖÇ idaresinden randevu aldıklarından sonra randevu gününde yanlarında bulundurmaları gerekli belgeler sırası ile listelenmiştir.

Turistik ikamet izni Uzatma başvurusu gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi.
Yabancının Önceki ikamet izni belgesi.
Yabancının İki (2) adet fotoğrafı.
Yabancının Türkiye’de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan ikamet izni başvuru formunda beyan edilir ve GÖÇ İdaresi ayrıca destekleyici belgede isteyebilir.
Yabancının ikamet izni uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası.

Kısaca yukarıda bahsettiğimiz Yabancıların Türkiye’de kısa dönemli turistik amaçlı ikamet izni nasıl alınır konu başlıklı yazımızın içeriğinde başvurularda aranan şartlar ve gerekli belgeler açıklanmıştır. Ayrıca devamında turistik ikamet iznini uzatmak için gerekli belgeleri sırası ile açıkladık.

Bizler Ozan Kurumsal Danışmanlık olarak ikamet izni belgesi işlemlerinize bilgi aktarımı, Türkiye’de yabancıların çalışma izni işlemleri; Ayrıca girişimci yatırımcı yabancıların mülk alımı, yatırım planları vb konu başlıkları ile vatandaşlık işlemleri hususunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Saygılarımızla
wwww.ozankurumsaldanismanlik.com
Ozan Turan

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Türkiye’de yabancı uyruklu ev hizmetli çalışma izin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı nereye yapılır ve gerekli işlemler nelerdir ?

Yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğüne yapılır. Genel Müdürlüğe elektronik olarak başvurusu yapılmış olan dosya mevzuatlara uygun ise gerekli evraklar eksiksiz sisteme tarattırılmış ise çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır. Aksi durumda eksik evrak talep edilir veya işlemden kaldırılır.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır ?

Yabancı uyruklu bakıcılar için çalışma izni başvuru işlemler;  Çalıştırılacak olan yabancı kişinin hasta, bakıma muhtaç kişi veya bebek, çocuk bakımı süreci ile ilgili olarak, işveren aileler tarafından Çalışma Bakanlığına yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuruları 2 ayrı başlıktan toplanır. Hasta ve Bakıma muhtaç kişinin bakıma muhtaçlığını belgeleyebileceğimiz hastane raporu gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvurusu

Yabancı bakıcı olarak çalıştırılacak olan kişinin yurt dışında olması halinde işveren ailenin ve yabancının çalışma izni başvurusu işlemleri; Yabancı uyruklu adına Türk Elçiliğinden e-randevu alınıp, işveren aile ve yabancı bakıcı arasında belirli süreli iş sözleşmesi ve Konsolosluğa hitaben dilekçe hazırlanmalıdır. Konsolosluğa yapılan başvuru neticesinde yabancı bakıcıya elektronik başvuru numarası verilir. Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru işlemlerinde yabancı bakıcı ile Aile arasında hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi, Bakanlığa hitaben dilekçe, yabancı bakıcının pasaport fotokopisi ve işveren ailenin evrakları hazırlanarak İşveren ailenin PTT den almış olduğu elektronik e-imzası ve KEP hesap kaydı ile Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminden bakıcı çalışma izni başvurusu dosyası siteme tarattırılır gerekli başvuru formu doldurulur ve  sonuç kaydı ile Bakanlığa yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu yapılmış olur. Yasal sürede Çalışma Bakanlığı başvuru ile ilgili gerekli değerlendirmeyi yaparak yabancı bakıcı için yabancı ev hizmetlisi çalışma izni belgesi düzenler, çalışma iznini ailenin adresine gönderir. Aile yabancı bakıcının SGK sigorta kaydını yaparak işlemi neticelendirir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni evrakları

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Çalışma İzni başvurusu yapılıp ve evrakları sisteme tarattıktan sonra Bakanlığın yapmış olduğu incelemelr neticesinde mevzuatlara uygunluğu görülüp Yabancı uyruklu bakıcı için çalışma izni alındıktan sonra SGK kurumundan işveren olan aile yabancı uyruklu bakıcının sigorta kaydını yapar ve çalışma izni işlemleri sonuçlanmış olur.

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile işveren aile tarafından hazırlanacak evrakları aşağıda sıralamış bulunmaktayız.

 • Çalışma Bakanlığı çalışma izni başvuru formu ( yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuru formu ) ,

 • Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi

 • Yabancı bakıcının 4 adet biometrik fotoğrafı

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile  işveren aile arasında hazırlanmış belirli süreli iş sözleşmesi,

 • Yabancı uyruklu bakıcı için Tük Elçiliğine hitaben çalışma izni başvurusu konulu dilekçe,

 • Çalışma Bakanlığına hitaben yabancı uyruklu çalışma izni başvuru dilekçesi

 • İşveren aile anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi

 • Çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

 • Ailede işveren olacak olan anne veya babanın e-imzası, kep hesabı gerekir.

Turizm İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi ifadesini tanımlamamız gerekirse, 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

Bu yazımızda turizm işletme belgesi nedir, turizm belgesi nereden alınır, turizm işletme belgesi nasıl alınır, turizm belgesi başvurusu nereye yapılır, turizm işletme belgesi için gerekli evraklar nelerdir, turizm işletme belgesi ne işe yarar, gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU

Turizm İşletme Belgesi başvurusu, turizm işletme belgesi gerekli evraklar

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

 • İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi
 • İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
 • Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge
 • Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı
 • Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İşletme İzin Belgesi”
 • Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında geçici, şartlı, süreli gibi ifadeler yer almamalıdır. Beyana göre verilmiştir gibi ifadeler olmamalıdır.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının faaliyet konusu talep edilen tür ile uyumlu olmalıdır.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının tarihi eski ise, ya da alındıktan sonra bir kapasite değişikliği söz konusu ise ruhsatı veren kurumdan söz konusu ruhsatın “yerinde yapılan tetkik sonucu” tesisin son durumu ile uyumlu olduğuna ilişkin yazı alınarak başvuru belgelerine eklenmelidir.