admin tarafından yazılmış tüm yazılar

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza
Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni sisteminde  e imza dönemi başladı,  26.03.2018 tarih itibarı ile Yabancıların çalışma izni başvuruları e-imza ve KEP hesabı ile yapılacaktır.  Şirketlerde veya evlerde çalışan yabancıların çalışma izni  başvurusu veya uzatma işlemlerinde  e imza zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Her türlü Tüzel kişilikte veya Evlerde çalışan yabancıların Çalışma Bakanlığını ilgilendiren  çalışma izni başvurusu veya süre uzatımı işlemleri Elektronik imza KEP hesabı uygulaması ile yapılacaktır. 

E İmza İle Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 
Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Yabancı personel çalışma izni başvurusu elektronik imza

Yabancı personel çalıştıran Turizm sektöründe veya Şirketlerin ihracat departmanlarında çalışan yabancı personeliniz var ise bu yabancı uyruklu çalışanları çalışma izni başvurularında veya mevcut çalışma izinlerinin süre uzatımı başvurusunda şirket yetilisi veya vekilinin mutlaka elektronik imza sim kart okuyucu donanım aparatı veya KEP hesabı almaları gerekmektedir. Bu elektronik imza okuyucusunu örnek olarak  PTT den temin edebilirsiniz.

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı elektronik imza ?

Bu uygulamada yabancı bakıcı çalıştıran Aile işveren kişi elektronik e imza kart okuyucusu alıp ve beraberinde KEP hesabı alıp yabancı çalışma izni başvurusu veya mevcut çalışma izninin süre uzatımı işlemleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemine elektronik imza ile başvuru yapabilir.  Elektronik imza nereden alınır sorunuza cevap örnek cevap olarak elektronik imza kart okuyucusunu ve KEP hesabını PTT den alabilirsiniz. 

Tüm bu işlemlerin tamamında gerek işverenin kendisi başvursun gerekse de yetkili vekili başvursun her iki şekilde de en sağlıklı sistem olan elektronik imza zorunluluğu gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izni elektronik imza

Yabancıların çalışma izni başvurularının her türlüsünde başvuru sahibinin (işverenin veya vekilinin)  çalışma izni taleplerinde başvuracak olan işveren şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
Elektronik imza ve KEP hesabı bulunmaması halinde Çalışma Bakanlığı elektronik başvurusu sistemine giriş ve başvuru yapmak mümkün değildir.

Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminde işyerlerinin ilk Sigorta işyeri açılış ve SGK e-bildirge kaydı  açılışını yapan şirket yetkilisi sistemde elektronik imzası ile yabancı çalışma izni başvurularını gerek kendisi yapabilir yada elektronik e imza sisteminde kayıt açıp çalışma izni işlemi girişi yapması amaçlı başka birisine yetki verebilir.  Elektronik ortamda e imza ile yetkilendirilen kişi kendi e- imzası ile sorumluluk alarak sistemde yabancı çalışma izni başvurusu kayıtlarını yapabilir.

Yabancıların Çalışma İzni KEP Hesabı

Her Türlü tüzel kişiliklerin şirketlerin yetkililerinin veya bireysel kişilerin kendi kimlik bilgileri doğrultusunda alınan KEP  Elektronik Posta Sistemi Hesabı 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KEP Hesabı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir ve bu işlem yabancıların çalışma izni işlemleri başvurusunda veya mevcut eden daha önce izin almış yabancıların çalışma izni süre uzatımı müracaatında Elektronik e imza ve KEP Hesabı kaydı gereklidir.

Çalışma Bakanlığına Yurt içinden doğrudan yapılan çalışma izni başvurusu veya yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Elçiliği  vesilesi ile yapılacak olan her türlü yabancıların çalışma izni taleplerinde mutlaka KEP hesabı kullanılması Elektronik e imza kullanılması mecburidir.

Yabancı Personel Çalışma İzni  Elektronik İmza

E imza 5070 sayılı kanun ile uygulamaya geçen Elektronik İmza uygulaması Güvenli imza anlamındadır. Yani ıslak imza ile atılan  her türlü taahhüt veya senet gibi geçerlidir. Elektronik imza her kişiye veya Tüzel kişiliğe ayrı ayrı olarak verilir. Elektronik imza ile yabancı personel çalışma izni başvuruları veya süre uzatımı kaydı ıslak imza gibi geçerlidir. ve eş değer sorumluk getirir. Elektronik imza ile yapılan yabancı çalışma izni başvuruları elektronik imza sahibini kanunen sorumlu kılar.

Elektronik imza zorunluluğu her türlü suistimali de önlemiş olur. Bu kanunu  ve uygulamayı zorunlu hale getiren Bakanlık ve Devlet yetkililerine sonsuz teşekkür ederiz.

 

 

 

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere, İl Özel İdarelere, Mahalli İdarelere Birliklerine Proje konulu Mali Yardım Destekleri;  Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birliklerinin destek talepleri) Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları  ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediyelere devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültür ve turizm amaçlı faaliyetler çerçevesince, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerince, turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödeneklerin, tahsisi, takip edilmesi ve zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılmasının sağlanması kolu Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere Mahalli İdarelere verilen teşvik, devlet desteği mevzuatı konusudur.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Nelerdir ?

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
 • Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
 • İçmesuyu tesis ve sistemleri,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden kimler yararlanabilir?

Soru 2) Kimler başvurabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşviklerine kimler başvuru yapabilir
Bakanlıkça mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Kültür Bakanlığı proje destekleri için gerekli belgeler

Mali yardım desteği için İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birliklerinin hazırlayacağı belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Mali Destek başvurusu için gerekli belgeler.
İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

 • Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler
 • Talep yazısı,
 • Gerekçe raporu,
  Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs).
 • Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
 • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
 • Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
 • Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
 • Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,
 • Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlıkça mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlıkça yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
 • Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Proje destek başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler :

Destek başvuru dosyasındaki Talep yazısı, Gerekçe Rapor ve diğer Belgeler Başvuru yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Bakanlık Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

Bu konu ile ilgili Kaynak :http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html

Yukarıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ait web sitesi linkini ziyaret ederseniz daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Ülkemize gelip yasal kalış sürelerinin dışında turistik amaçlı ikamet almak isteyen yabancıların bulunduğu illere göre turistik ikamet izni başvuruları kriterlere göre değerlendirilir.

Genelde İstanbul iline gelen yabancılar şehrin güzelliği gördüklerinde daha fazla kalmak için GÖÇ idaresine turistik amaçlı ikamet için başvururlar. Yabancı uyruklu kişinin planlamış olduğu turistik gezi süresinin dışında almak istediği ikamet izni ilk başvuru olarak yabancının başvuru kriterleri uygun ise 1 yıllık ikamet izni olarak değerlendirilebilir.

Turistik ikamet izni başvurusu nereye yapılır.

İstanbul ilinde bulunan yabancıların turistik ikamet izni taleplerini ele aldığımızda. İstanbul İli GÖÇ idaresinin bu şehirde bir çok noktada ilçe GÖÇ idaresi Müdürlükleri vardır. Turistik amaçlı ikamet izni GÖÇ idaresi e-randevu sistemine Kısa dönem ikamet izni başvuru seçeneğine giriş yapılarak talep edilir.

ikamet izni talep randevu formunda ilk başvuru seçeneği seçilerek yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgileri, şahsi bilgileri ve kalacağı adres doldurulur. Turistik ikamet izni talepleri çok yoğun olduğu için randevular 2-3 ay sonraya verilebilmektedir. İkamet izni randevu formu doldurulur iken yabancı kişinin biyometrik fotoğrafı sisteme taratır kişisel bilgilerini ve adresini yazdığında randevu formuna yaptırmış olduğu özel sağlık sigorta poliçe numarasını kayıt eder e-randevu sitemi hangi güne randevu verecek ise o günü işaretleyip olarak randevu formunu yazdırır.

Turistik ikamet izni için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu kişi GÖÇ idaresi (turistik amaçlı) kısa dönem ikamet izni e-randevu formunu ile birlikte yanında bulundurması gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Kısa dönem Turistik ikamet izni için gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Yabancının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vizesi
Yabancının Dört (4) adet fotoğraf
Yabancının Türkiye’de alacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı başvuru formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.
Özel sağlık sigortası.

Turistik ikamet izni uzatma için gerekli belgeler

Türkiye’de kısa dönem turistik amaçlı ikamet izni ile kalan yabancılar uzatma işlemleri için GÖÇ idaresinden randevu aldıklarından sonra randevu gününde yanlarında bulundurmaları gerekli belgeler sırası ile listelenmiştir.

Turistik ikamet izni Uzatma başvurusu gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi.
Yabancının Önceki ikamet izni belgesi.
Yabancının İki (2) adet fotoğrafı.
Yabancının Türkiye’de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan ikamet izni başvuru formunda beyan edilir ve GÖÇ İdaresi ayrıca destekleyici belgede isteyebilir.
Yabancının ikamet izni uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası.

Kısaca yukarıda bahsettiğimiz Yabancıların Türkiye’de kısa dönemli turistik amaçlı ikamet izni nasıl alınır konu başlıklı yazımızın içeriğinde başvurularda aranan şartlar ve gerekli belgeler açıklanmıştır. Ayrıca devamında turistik ikamet iznini uzatmak için gerekli belgeleri sırası ile açıkladık.

Bizler Ozan Kurumsal Danışmanlık olarak ikamet izni belgesi işlemlerinize bilgi aktarımı, Türkiye’de yabancıların çalışma izni işlemleri; Ayrıca girişimci yatırımcı yabancıların mülk alımı, yatırım planları vb konu başlıkları ile vatandaşlık işlemleri hususunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Saygılarımızla
wwww.ozankurumsaldanismanlik.com
Ozan Turan

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler
Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Yabancıları Türkiyede vatandaşlık başvurusu için gerekli olan asgari şartlar ve vatandaşlık başvurusunda gereken belgeler  bu yazımızda kısaca izah edilecektir. Yabancılar Türk vatandaşlığı için genel olarak başvurabilirler ve  bu başlık ile ilgili belgeler aşağıda sıralanmıştır. Türk vatandaşlığı başvurusunda yabancı uyruklu kişi Türkiyede en 5 yıl kesintisiz ikamet izin belgesi ile kalmış olmalı ve bu süre zarfında yurt dışında ise toplamda 180 günden fazla kalmamış olmamalıdırlar.

Türk vatandaşlığı için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evrakları hazırlanır ve öncelikle 5 yıllık ikamet izin belgelerinin 6 ıncı yıla uzatıldığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne Türk vatandaşlığı başvurusu yapılır ve yabancı uyruklu kişinin Türkiyede ne kadar süre kaldığı ve 5 yıllık ikamet izin süresi ile ilgili gün sayımı yapılır. Daha sonra ise Türk vatandaşlığı için aşağıda sıralanmış olan gereken belgeler dosya ekinde Müdürlüğe teslim edilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Formu (VAT-3),
– Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
– Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile
bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
– Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
– Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm
belgesi.
– Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık
Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
– Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini
ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
– Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi
Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
– Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
– Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
– Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
– Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
– 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf,

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar
Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için yatırımın sektörü,yatırımın nevi, kapasitesi ve yatırımın yapılacağı bölge gibi detaylara göre mevzuatlar ile belirlenmiş olan yatırım teşvik desteklerinden yararlanılır. Yatırım teşvik belgesi dosya hazırlama, öz izin gerektiren sektörlerde ilgili Bakanlıktan ve kurumlardan izin alınması gerekir, örneğin Turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlarda Kültür Turizm Bakanlığından Turizm yatırım belgesi alınması gereği gibi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.
b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
(Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili kısımlar doldurulmayabilir.)

1-Madencilik ve enerji yatırımlarında;
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,
b)3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,
c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırımcı yatırımcı adına düzenlenen Lisansın tasdikli sureti,
ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,
d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
2-Rafineri yatırımlarında;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası.
3-Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;
Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınacak tesis kuruluş izni.
4-Avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası, ve av bıçaklarının imali yatırımlarında;
İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.
5-Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi.
6-Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak ön lisans.
7- Alkollü içecekler ve tütün mamülleri yatırımlarında,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
8- Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımları için;
Şeker Kurumu’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
9- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında;
Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatının tarih ve sayısı.
10- Eğitim yatırımlarında;
Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve sayısı.

Turizm yatırım teşvikleri

11- Turizm yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve sayısı.
12- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı.
13- Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih ve sayısı.
14- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı.
15- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tarih ve sayısı.
16- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,
Finansal kiralama sözleşmesi.
17- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı.
18- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.
19- Kültür yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Kültür Yatırımı Belgesinin tarih ve sayısı.
20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı.
21- Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.
22- Karasal yayıncılık yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.
23- İmalat sanayi yatırımlarında;
Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, odaca onaylı geçerli kapasite raporu.

Eğlence yeri açma ruhsatı için gerekli belgeler

Eğlence yeri açma ruhsatı için gerekli belgeler

içkili eğlence yeri ruhsatı
içkili eğlence yeri ruhsatı

Belediyelerden içkili mekan ruhsatı veya Turizm Bakanlığı turizm tesislerinin niteliklerine göre turizm işletme belgesi ile alkol servisi yapılabilmesi gibi konu başlıklı yazımızda Turizm işletme belgesi nasıl alınır ve Eğlence yerlerinde olması gereken nitelikler ile ilgili mevzuatı irdeleyeceğiz.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Turizm Bakanlığı işletmeler yönetmeliği
Eğlence yerleri

Madde 28 – Eğlence yerleri; en az seksen odalı asli konaklama tesisleri, dört ve beş yıldızlı oteller, tatil merkezleri ile turizm kentleri bünyesinde faaliyet gösterebilen, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılamak yanında, yiyecek-içecek servisi de yapılabilenve müstakilen belgelendirilemeyen işletmelerdir. Turizm kentleri bünyesinde yer alan eğlence yerleri kişi başına asgari 1.2 metrekare alan düşen en az yüz kişilik salona sahip olmak kaydıyla müstakilen belgelendirilebilir. Eğlence yerleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Giriş holü,
b) Salon kapasitesiyle orantılı sayıda kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler,
c) Konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli önlemler alınmış, havalandırma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti,
d) Diskotek olarak işletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçıların sahneye çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık odaları, tuvalet, duş ve lavabolar,
e) Diskoteklerde disk-jokey yeri,
f) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki ve meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay-kahve pişirme yerini kapsayan salondan ayrı yiyecek-içecek hazırlama yeri,
g) Salona girişin dışında acil durumlar için ikinci bir çıkış imkanı.
Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sınıf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokanta mutfağı ile eğlence yeri mutfağının veya hazırlama yerinin bir arada teçhiz edilip düzenlenebilmesi için; mutfak alanının, lokanta salonu ve eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması gerekmektedir.

Belediye ruhsatı nasıl alınır

Belediye ruhsatı nasıl alınır

Belediye ruhsatı nasıl alınır
Belediye ruhsatı nasıl alınır

Belediye Ruhsatı Her türlü işyeri, Restaurant, Lokanta, Pastahane, Kafe, Kreş, özel okul, her türlü imalat atölyeleri vb tesislerin faaliyete geçmeleri için iş türlerine göre işyerinde olması gereken şartlar, üniteler ve donanımların mevzuatlara göre uygunluğunun Belediye ve ilgili diğer kurumlar tarafından denetimi yapıldıktan sonra gerekli evraklar ile Belediyeye başvuru neticesinde düzenlenen belgeye Belediye işyeri açma ve çalışma belgesi ruhsatıdır.

Belediye Ruhsatı almak için yapılan başvuru neticesinde gerekli evraklar incelendikten sonra faaliyet konusuna göre itfaiyeden denetim istenir ve hazırlanan itfaiye raporuna göre tesise ruhsat verilmesi konusu netleşmiş olur ve Belediye makamı işyeri ruhsatı işlemlerinde tek yetkili kurumdur.

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER ve

BELEDİYE RUHSATI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR
1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Kasap belediye ruhsatı nasıl alınır

B- ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER
Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:
1- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır.
2- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.
3- Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir.
4- Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır.
5- Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır.
6- Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır.

Belediye market ruhsatı

C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ
Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:
1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır.
2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır.
3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır.
4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır.
5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır.
6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.
7- Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.
8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.
9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir.

Belediye restoran ruhsatı nasıl alınır

D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ
Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır:

a) Birinci sınıf lokanta ruhsatı
1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.
4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.
7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.
8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.
14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.
15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

b) İkinci sınıf lokantaların ruhsatı
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3- Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

c) Üçüncü sınıf lokantaların ruhsatı
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
4- Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır.
5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler
1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.
2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri ruhsatı
Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.

Gezici satış aracı belediye ruhsatı için aranacak şartlar şunlardır:
1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.
2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.
4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır.
5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.
6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.

Cafe belediye ruhsatı

E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ
Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi, ruhsatı
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
2- İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır.
3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır.
8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

b) İkinci sınıf kahvehanelerin ruhsatı
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır.
3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
6- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
7- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
8- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

c) Üçüncü sınıf kahvehaneler ruhsatı
1- İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır.
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır.
3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
4- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
5- İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.
6- Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır.
7- Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır.

d) Oyun yeri ruhsatı
Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:
1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
3- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.
4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
5- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.
6- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.
7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.
8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

e) Çay ocağı ruhsatı
Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaralı şartlar aranır. Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir.
Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.

f) İnternet kafe ruhsatı
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.
2- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
5- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
6- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
7- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.
8- İşyerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
9- İşyerlerinde filtre programı kullanılması zorunludur.

Pastane belediye ruhsatı

F- PASTANELER
Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır:
a) Birinci sınıf pastanelerin ruhsatı
1- Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
5- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır.
6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
7- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
9- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
10- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
11- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

b) İkinci sınıf pastanelerin ruhsatı
1- Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

c) Üçüncü sınıf pastanelerin ruhsatı
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
4- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.
5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma
Yatırım teşvik kapatma

Besicilik, Tarım, Tekstil, Metal, Mobilya vb her türlü imalat sanayi yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri, Turizm sektörü, Eğitim sektörü kreş, özel okul, üniversite, ve her türlü imalat sanayi yatırım teşvik kapatma evrakları ve Yatırım teşvik tamamlama vizesi işlemleri ve hazırlanacak dosyalar, rapor ve gerekli evraklar.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri sektörlere göre hazırlanması gereken evraklar.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:
Haberleşme adresi:
Telefon, faks no ve e-posta adresi:
Sermayesi:
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
SGK işyeri sicil numarası :
Yatırım yerinin tam adresi:
Yatırımın cinsi:
Yatırımın konusu:
Tamamlama vizesi müracaat tarihi:
Yatırıma başlama tarihi:
Yatırımın bitiş tarihi:
Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):
Mevcut istihdam (kişi):
(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel
özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait
mevsimsel ortalama)
Öngörülen istihdam (kişi):
Gerçekleşen istihdam (kişi):
(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)
Projenin kapasitesi:

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU ( TL)

1. ARAZİ-ARSA BEDELİ :

2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
a. Ana bina ve tesisleri :
b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri :
c. Ambarlar :
ç. İdare binaları :
d. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları :
E. Yeraltı ana galerileri
(yeraltı maden ocakları için) :
3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
a. İthal :
b. Yerli :
4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI :
a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:
b. Mefruşat giderleri :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri :
ç. Taşıma ve sigorta giderleri
d. Montaj giderleri :
e. Genel giderler :
f. Etüd ve proje giderleri :
g. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI
I. Özkaynaklar :
a) Sermaye artışı :
b) Şirket fonları :

II. Kredi temini :
a) İç kredi :
b) Döviz kredisi :
c) Dış kredi :
ç) Dövize endeksli kredi :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):
YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti :
KDV istisnası :
Vergi indirimi :
Sigorta primi işveren hissesi desteği :
Faiz desteği :
Yatırım yeri tahsisi :

Yatırım teşvik belgesi kapatma evrakları

Turizm, Eğitim, Sanayi, Tarım, Ziraat ve Besicilik sektörü yatırım teşvik belgesi kapatma  işlemleri için gerekli evraklar.

EKLER:
1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,
2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,
3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,
4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,
5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-7 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Teşvik belgesi ve döviz kullanım belgesi aslı,
2- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu,
3- İthal ve yerli global liste aslı,
4- Gerekli görülmesi halinde Gümrük Beyanname fotokopileri,
5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,
6- Bina ruhsatı ve yapı kullanma izni ile arsa tapusu fotokopisi (ekspertiz anında aslının görüldüğüne dair şerh düşülür.),
7- Firma yetkililerince onaylı harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve diğer yatırım harcamaları ie ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih ve numaralarınıda içeren),
8- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı),
9- İmza sirküleri (Noter onaylı),
10- Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma yetkililerince imzalı),
11- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı,
12- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

Turizm belgesi almak

Turizm belgesi almak

turizm belgesi
turizm belgesi

Turizm Belgesi almak için gerekli evraklar

Turizm tesislerinde olması gereken asgari standartlar ve şartlar tesisin türü ve sınıfına göre değişir.
Örnek olarak : 1 sınıf lokantalar ancak Belediyeden 1 sınıf lokanta  işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alarak başvuru yapabilir. Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi en az yüzelli kişilik olması gerekir.
Tesis de en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmesi kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda düzenlenebilir. Salon kapasiteleri, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Salonlar mutfak ile doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak şekilde düzenlenir. Ancak aynı kattaki salonlar için fonksiyonel düzenleme sağlanması kaydıyla tek bir servis mutfağı veya mutfak bağlantısı yeterli görülebilir.
Salonlar mutfak ile doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak şekilde düzenlenir. Ancak aynı kattaki salonlar için fonksiyonel düzenleme sağlanması kaydıyla tek bir servis mutfağı veya mutfak bağlantısı yeterli görülebilir. Mutfak için ayrılan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir ve Hazırlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu bulaşık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar mutfak alanı olarak algılanır.

Turizm işletme belgesi devri nasıl yapılır

Madde 9 – Tahsisli yatırım ve işletmelerin tahsis koşulları saklı kalmak kaydıyla, turizm belgesinin devrine ilişkin taleplerde, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa başvurulur:

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

b) Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge.

Belgenin adına düzenlenmesini talep eden kişi, devir işlemi yapılmadan önce mevcut belge sahibi veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda mal sahibince noter huzurunda verilmiş onay ile tesisin dosyası hakkında Bakanlıktan bilgi talep edebilir.

Tahsisli yatırım ve işletmelerin tahsis koşulları saklı kalmak kaydıyla; belge devri talebinde bulunulması halinde, tesise ilişkin Bakanlıkça yürütülen idari işlemler, bu talebin değerlendirilmesini engellemez.

Belge sahibinin değişmesi tesisin cezai sicilini ortadan kaldırmaz.

Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı
Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediyeden işyeri ruhsatı almanız için faaliyet alanınızın türüne göre ve hangi işi yapıyor iseniz işyerinizde olması gereken şartları ona göre tamamlamanız gerekir.
Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurularında umuma açık işyerlerinin işyeri açma ruhsatı başvurusu ve

Umuma açık istirahat ve eğlence işyeri Belediye ruhsatı için gerekli belgeler

1)Umuma açık işyerini açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından
a)Nüfus cüzdan örneği
b)İkametgâh belgesi
c)Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
d)Adli sicil belgesi
e)Renkli fotoğraf
f)Esnaf odalarına kayıt belgesi
g)Bağ kur-SSK-Emekli Kartı
h)Vergi levhası fotokopisi
i)Komşu muvaffakatı
j)Sağlık muayene cüzdanı fotokopisi(çalışan personelin)
2)Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından
a)Kuruluş ilanı
b)Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi
c)Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler
3)İşyeri bakımından
a)İşyeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
b)Tasdikli tapu senedi sureti
c)Yönetim planında aksine hüküm yoksa tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile tapuda işyeri olarak görünen yerler için ise kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı,
d)Ruhsat Taahhütnamesi noterden, (iskânsız olan yerlerden)
e)Fenni Rapor (iskânsız olan yerlerden)
f)İşyerinin dış cephe resmi
g)İşyerini gösterir basit kroki
h)Numarataj yazısı

 

İstanbulda ilçelere göre Belediye işyeri açma ruhsatı başvurularından örnekler

Esenyurt Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Beylikdüzü Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Başakşehir Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Bakırköy Beelediyesi işyeri açma ruhsatı

Güngören Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Küçükçekmece Belediyesi işyeri  açma ruhsatı

Arnavutköy Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Bağcılar Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Silivri Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Gibi birçok Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan işyeri mağaza, lokanta, cafe, pastane, kuaför,küçük veya büyük imalathaneler, atölyeler, fabrikalar vb işyeri statüsündeki işletmeler belediye ruhsatı almak için mutlaka ilgili Belediyeye başvuru yapmaları gerekir.