admin tarafından yazılmış tüm yazılar

250 bin dolara ev alana vatandaşlık

250 bin dolara ev alana vatandaşlık

250 bin dolara ev alana vatandaşlık
250 bin dolara ev alana vatandaşlık

Türkiye’de 250 bin dolar Ev alana vatandaşlık mevzuatı yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yayınları ile ve 19.10.2018 tarihinden itibaren 250.000 Amerikan Doları Gayri Menkul Taşınmaz Konut vb Mülk almak isteyen yabancıların Türk Vatandaşlığına Başvuru yapılabilir.

Türkiye’de ev konut taşınmaz mülk alan yabancılara vatandaşlık başvurusu yapabilme imkanı sağlanmıştır.
Tapulu İmarlı Ev alana vatandaşlık başvurusu; Türkiye’de en az 250 bin dolarlık ev alana vatandaşlık yolu açılmıştır. Türkiye’de 650.000 TL değerinde veya bu miktarın üzerinde Türkiye’de konut alırsanız 3 yıllık ikamet izni alabilirsiniz. Konut aldığınız ildeki İl Göç İdaresine ikamet izni başvurusu yapabilirsiniz.

250 bin dolar değerinde ev almadan önce mutlaka yapmanız gereken işlemler var. Bunları sırası ile ele aldığımızda. Yerin SPK yetkili ekspertiz değerinin yapılması gerekli, 3 yıl satılamaz tapu şerhi koydurun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygunluk yazısı alınması gereklidir. Ayrıca Yabancı kendi ülkesinden gelirken;

Adli sicil belgesi, Doğum Belgesi, Medeni hal belgesi gibi belgeleri temin etmelidir.

250 bin dolara ev alana vatandaşlık mevzuatı çerçevesinde Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

30 yılı aşkın süredir, Yatırım teşvik belgesi, Turizm işletme belgesi, Yabancı yatırımcı izinleri ve son 15 yıldır Yabancılar ikamet izni, çalışma izni ve VATANDAŞLIK başvuru işlemleri konusunda başından sonuna anahtar teslimi anlamında hizmet vermekteyiz.

Aracı Kurumlar Emlakcılar, Konut Satış Ofisleri, Mali Müşavirlikler ve Avukatlık Hukuk Bürolarına Çözüm Ortağı olarak Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vatandaşlık Başvurusu işlemlerinin tapudan vatandaşlığa kadar olan tüm süreci kendi Hukukçu  ve Mali müşavir personellerimiz ile çözümlüyoruz.  Dosyalarımızı, evraklarımızı  kendimiz hazırlıyor, işlemleri kendimiz takip ediyoruz. Kısacası; Anahtar teslimi, danışmanlık hizmeti veriyoruz.

30 yıldır En sağlıklı bilgi, En güvenilir hizmet.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
İstanbul Genel Koordinatörü
Turgay Turan
05337667060

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sitesi yayınıdır.

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ REHBERİ

Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber, bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.

1.Hukuki temel:

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri’nden bilgi alınabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, Tarım İl Müdürlüğü) onayına sunmak zorundadır.

2.Sözleşmenin şekli:

Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.

Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması mümkündür. Ancak noter huzurunda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir.

3. Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

b)Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekmektedir.

Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 71 ilimizde bu prosedür kaldırılmıştır.

c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

4. Başvuru ve izlenen yöntem:

Alıcının ”Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları”nı taşıması gerekmektedir.

Başvuru:
Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.
(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılır.)

Ön başvuru koşullarında eksiklik olması ve tamamlanabilecek durumda olması halinde ön başvuru dosyası bekletilmektedir.

Online Başvuru:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, (http://turkiye.gov.tr) veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (https://randevu.tkgm.gov.tr/) randevu sisteminden sıra numarası alabilir. Ayrıca ALO 181 hattı ve Yurtdışından arayan Vatandaşlarımız 90312.593 99 00 nolu hat ile de randevu alabilmektedir.

Gerekli belgeler:

a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,

d)Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,

g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

Yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin özellikleri:

– Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.

– Yabancı ülke noterlerince ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.

– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

İşlemin mali yönü:

a) İlgili Belediyeden alınan ”Emlak Rayiç Değeri”nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)

b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2018 yılı için en fazla 103,5 x 2.5 TL )

c) 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.(2018 yılı için: 483,5 TL)

5-Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat edeceği diğer hususlar:

– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.

– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.

– Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.

– Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

6-Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri:

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesine göre yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri (istisnalar dışında) esasen mümkün değildir.

Yabancı ülkelerde kurulu ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri (6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu vb.) çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.

Yabancı ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek…) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

7- Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri:

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri, 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi, 16/08/2012 tarihli “2644 Sayılı Tapu Kanunun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ve 2012/13(1735) sayılı genelgemizle düzenlenmiştir.

Bu şirketler Türkiye’de kurulu olup tüzel kişiliği adına işlem yapıldığından, ortağı veya kurucusunun uyrukluk durumuna veya şahsen ülkemizde taşınmaz edinebilen kişi olmasına bakılmaz. Bu şirketlerin ediniminde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Bu kapsamda Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacak yetki belgeleriyle belirlenen şirketin yabancı sermaye oranı ve ortaklık yapısına göre, ilgili yönetmelik kapsamında Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvuru prosedürü izlenip izlenmeyeceği dikkate alınarak işlemlere yön verilir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma Bakanlığına başvurularda yabancı bakıcı çalışma izni 3 katagoride değerlendirilir.
1) Evde Yabancı çocuk bakıcısı çalışma izni başvurusu,
2) Evde Yabancı hasta bakıcısı çalışma izni başvurusu,
3) Evde Yabancı ileri yaşlı kişi bakıcısı çalışma izni başvurusu,

Yabancı çocuk bakıcısı çalışma izni başvurusu

Günümüzde özellikle Büyük Şehirlerde yerleşik olan ailelerin ekonomik seviyelerine göre Ev hanımı durumunda olan Anne evde çok yorulmamak çocuğun peşinden haldır haldır koşturmamak için çocuk bakıcısı çalıştırmaktadırlar;  Anne Babası çalışan çocukların da evde bakımı için yabancı bakıcı çalışması tercih edilmekte ve ülkemizde bu iş dalında binlerce aile yabancı bakıcı çalıştırmaktadır.

Yabancı bakıcı çalıştıran aileler; Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilmek için, öncelikle yabancının (oturum izni) ikamet izin belgesinin, olup olmadığına dikkat etmelidirler.

YABANCI UYRUKLU ÇOCUK BAKICISI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İşveren: Anne veya Baba olabilir

YABANCI ÇOCUK BAKICISI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İŞVEREN ANNE VEYA BABA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Çocuk Nüfus Cüzdanı
İşveren Nüfus Cüzdanı
İşveren kişinin PTT den E-İmza ve KEP Hesabı Bilgisi
Ev adresi bilgisi

YABANCI UYRUKLU BAKICI ÇALIŞMA İNİZ BAŞVURUSU İÇİN EVRAKLAR
Pasaport Resimli Sayfa  ve En son giriş yaptığı sayfa
1 Adet Byometrik Fotoğraf
GÖÇ İdaresinden alınmış İkamet İzin belgesi

Çalışma izni başvurusu işlemleriniz için; Tüm bu evrakların fotoğrafını Cep telefonunuzdan çekip WhatsApp dan 05337667060 nolu cep telefonumuza gönderin. Ayrıca Bilgisayar Scanner den taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com e-mail adresimize gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla

Turgay Turan
www.ankarakurumsaldanismanlik.com
Genel Koordinatör

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ GEREKLİ EVRAKLAR

Yabancı personel çalışma izni başvurusu işlemlerinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuat ve yönetmeliklerine göre, yabancı personel çalıştıracak firmanın, neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin gerekçesinin, makul ve kabul edilebilir olması gerekir.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNDE  GEREKLİ EVRAKLARI
Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
İkamet İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Şirket kuruluş gazetesi ve en son sermaye artış gazetesi (Şirket ödenmiş sermayesi 100.000 TL den aşağı olmayacak)
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dokümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
ŞİRKET E-İMZA VE KEP HESABI ile Çalışma Bakanlığına Başvuru yapılacaktır.

E-RANDEVU İKAMET

E-RANDEVU İKAMET İŞLEMLERİNDE DOLANDIRICILARA DİKKAT

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ

E-RANDEVU DOLANDIRICILARINA DİKKAT EDİNİZ. Devlet kurumlarının tüm web sitelerinin sonunda gov.tr yazar bunun dışında  com.tr, org, net vb tüm siteler özel şirket veya şahıs siteleridir. Lütfen dikkat ediniz randevu almak için mutlaka sonunda gov.tr yazan resmi siteleri kullanınız. Hiç bir resmi kurum para yatır diye sizi aramaz. Sizi dolandırmak üzere e-ikamet e-pasaport randevu harç bedeli ve resmi işlem bedeli için özel şahsi hesaplarına para yatırmanızı isteyenleri ve Lütfen bu gibi durumları 155 polis hattına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü  02126361000 veya  0212 636 29 73 nolu telefonları arayıp şikayet ediniz.

 

LÜTFEN DİKKAT RESMİ DEVLET WEB SİTELERİ (Aşağıda yazılmıştır)

İç İşleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü                                        Pasaport Randevu  https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/anasayfa

İç İşleri Bakanlığı GÖÇ İdaresi                                                                                Yabancılar İkamet izni Randevu
https://e-ikamet.goc.gov.tr/

LÜTFEN BU RESMİ KURUMLARIN DIŞINDA sonu gov.tr olmayan e-randevu WEB SİTELERİNDEN RANDEVU ALMAYIN HER AN DOLANDIRILABİLİRSİNİZ

Lütfen Dikkat ediniz

Resmi Kurum Pasaport Randevu

Yabancıların ikamet izni (oturum izni) işlemlerinde danışmanlık hizmeti almanıza gerek yok  RESMİ OLARAK GÖÇ İDARESİNİN E -RANDEVU ADRESİ   https://e-ikamet.goc.gov.tr/  Resmi Kurumların wen sitelerinin sonunda mutlaka .gov.tr yazar buna özellikle dikkat ediniz.

Saygılarımızla

Turgay Turan

Yerli ve Yabancı Yatırımcı İşlemleri Danışman

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir

Yabancı Uyruklu Bayanla Türkiye’de Evlilik

Yabancı Uyruklu Bayanla Türkiye’de Evlilik

Yabancı Uyruklu Bayanla Türkiye'de Evlilik
Yabancı Uyruklu Bayanla Türkiye’de Evlilik

Türkiye’de yabancı uyruklu bay veya bayan ile, Türk vatandaşı, evlenmek istediklerinde, Evlilik Müracaatıno nasıl yapacakları, evlilik başvurusu yapmadan önce, ne tür belgeler hazırlamaları gerektiği ve yabancı uyruklu kişinin, kendi ülkesinden temin etmesi gereken belgelerin neler olduğu, Türk vatandaşının, ne tür belge hazırlaması gerektiği ve müracaatın nasıl yapılacağı konulu yazımızdır.

Yabancı uyruklu Bayanla Evlenmek isteyen veya Yabancı uyruklu Erkekle evlenmek isteyen Türk vatandaşı, Evlilik öncesi ne tür belgeler hazırlayacak?

Yabancı Bayanla Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

Yabancı bayan veya erkek ile evlenmek isteyen Türk vatandaşı kişinin, evlilik başvurusu öncesinde, Yabancı uyruklu kişinin, kendi ülkesinden veya Vatandaşı olduğun ülkenin Türkiyedeki Konsolosluğundan, temin etmesi gereken belgeler.

1- Yabancı uyruklu Erkek veya Bayan, İstanbul’da kendi ülkelerinin Konsolosluklarına başvurup Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi almaları gerekir. Bu iki belgesi yani Evlenme ehliyet belgesini ve Doğum Belgesini İstanbul il Hukuk İşleri Müdürlüğünden onaylatmaları gerekir. Evlenme ehliyet belgesinde bekar olduğu ve evlenmesine yasal bir engel yoktur ibaresinin bulunması gerekir. Yabancı uyruklu kişi Evlenme ehliyet Belgesini ve Doğum Belgesini kendi ülkesinden getirecek ise mutlaka kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğu veya Türk Büyük Elçiliğinden onaylattırmaları gerekmektedir. Ülkeler arası anlaşmalara göre bazı ülkelerden alınan bu belgelerin Türkçe tercümesi ve noter onayı gerekebilir.

2- Evlilik yapacak olan yabancı uyruklu kişinin pasaportunun Türkçe tercümesi ve noter onaylı sureti gerekmektedir. Pasaportta yabancı uyruklu kişinin vize süresinin dolmamış yani bitmemiş olması gerekir.

3- Evlilik yapacak olan yabancı uyruklu kişi ve Türk vatandaşı Sağlık ocağından veye Devlet Hastanesinden sağlık raporu alıp İlçe Sağlık Gurup Başkanlığından mühürlettirmeleri gerekmektedir.

4- Evlenecek olan yabancı uyruklu kişi ve Türk vatandaşının evlilik müracaatında her birinden 6 şar adet Byrometrik fotoğraf istenir.

5- Evlenecek olan yabancı uyruklu kişi Türkçe bilmiyor ise nikah esnasında yeminli tercüman gerekir.

Yabancı uyruklu kişi ve Türk vatandaşı Evlilik Müracaatı başvurusuna bizzat kendileri gelmeleri gerekir. Ayrıca eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmamaktadır.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeşil Yıldız Belgesi almak için,, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Başvuru yapılır; Yeşil Yıldız Belgesi Başvurusu ile ilgili dilekçe ekine eklenecek olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR
YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Yeşil yıldız belgesi talepli başvuru yapılır ve tesis ile ilgili aşağıdaki bilgiler, belgeler vb dokümanlar Yatırım ve İşletme Genel Müdürlüğüne, dilekçe ile birlikte sunulur.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeşil yıldız belgesi başvuru dilekçesi ile birlikte, sırası ile aşağıdaki dokümanlar, evraklar hazır edilip; Bakanlığın Matbu dilekçe hazırlanarak, ekine, aşağıdaki evraklar, vb. dokümanlar eklenerek başvuru yapılır.

 • İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
 • Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
 • İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
 • Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
 • Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
 • İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
 • İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
 • Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
 • Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
 • Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

Yeşil yıldız belgesi talepleriniz ile ilgili kendinizde başvuru yapabilirsiniz veya isterseniz bizlerden danışmanlık hizmeti veya bilgi alabilirsiniz.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kaynaklı bilgilendirme yazısıdır.

Yeşil Yıldız Belgesi Ne Amacı Taşımaktadır?  Turizm Konaklama Tesislerine prestij ve kalite açısından ne tür faydalar sağlar? gibi konulu sorulara cevap olarak;  Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklı mevzuat ve bilgi paylaşım amaçlı konu yazısıdır.

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Bakanlığımızca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Tebliğ ekinde bulunan sınıflandırma formu, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır.

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır.

Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir.

Yeşil Yıldız Belgesi Amacı

 • Çevrenin korunması,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi,
 • Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Yeşil Yıldız Belgesi Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır

 • Su tasarrufunu,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
 • Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
 • Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
2) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
3) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
4) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
5) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
6) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
7) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
8) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
9) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
10) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

YAYLA EVİ TURİZM BELGESİ

YAYLA EVİ TURİZM BELGESİ

Yayla Evi Turizm Belgesi
Yayla Evi Turizm Belgesi

Yayla evleri, Bakanlıkça geliştirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla evlerinin iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az beş odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme alanı, her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi, ile personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli yapılır.

Tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik değerlerin tanıtımına özen gösterilir.

ÇİFTLİK EVİ KÖY EVİ TURİZM İŞLETME BELGESİ

Köy Evi Turizm Belgesi
Köy Evi Turizm Belgesi

 

Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkıları olduğu göz önünde bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenlemesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse çalışma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleridir.

Klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağlanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Isıtma siteminin merkezi olması zorunluluğu aranmayan bu tesisler, ilave olarak aşağıdaki nitelikleri taşırlar:

a) Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması,

b) Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlanmayı sağlayan balkon, veranda ve teras gibi düzenlemeler,

c) Oturma salonunda şömine,

d) Kitap okuma ve dinlenme imkanı veren mahal düzenlemesi,

e) Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevre korumasına yönelik genel bilgilendirme,

f) Her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli,

g)Personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli.

Dağ Evi Turizm İşletme Belgesi

Dağ evi turizm belgesi
Dağ evi turizm belgesi

Dağ evi; kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte aşağıdaki nitelikleri taşıyan konaklama tesisleridir.

a) Girişte saçak düzenlemesi gibi doğa koşullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karşı gerekli tedbirlerin alınması,

b) Kış veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı ve bunların muhafazasına için depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel,

c) Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda sertifikalı personel,

d) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,

e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kişilik düzenlenebilmesi imkanı,

f) Oturma salonunda şömine,

g) Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu,

h) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,

ı) Yeterli çevre aydınlatması,

j) Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,

k) Jeneratör.

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ
BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

Butik oteller, yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir. Butik oteller aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekorasyon.

b) Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar.

c) Kapasiteye yeterli kabul holünü de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiş oturma mahalli veya ayrı bir oturma salonu.

d) Yönetim odası.

e) Kapasitesi elli kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde yetmişbeşine alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta.

f) Genel mahallerde klima sistemi.

g) Yirmidört saat oda servisi.

h) Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti.

i) Otopark hizmeti.

j) Odalara, müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi ile müşteri yatak odasının gece kullanımına hazırlama hizmeti.

k) Birden fazla katta düzenlenmiş tesisler için müşteri asansörü ve merdiveni.

l) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisi oranında eğitimli personel ile hizmet verilmesi.

m) Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet yerleri.

n) Aşağıda yer alan ünitelerden en az birinin bulunması:

1) Kişi başına 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik pasta salonu; elli kişilik kabare, sinema, tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği salon; en az 60 metrekare büyüklükte kütüphane ünitelerinden en az bir adedi.

2) Açık veya kapalı yüzme havuzu.

3) Jimnastik salonu, bovling-bilardo salonu, kütüphane; Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, spor sahası, tenis kortu, kayak pisti, duvar tenisi salonu veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi.

 

(Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G)

HOSTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

HOSTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine göre Hostel Turizm işletme Belgesi nasıl alını ve gerekli olan şartlar nelerdir. Bu yazımızda Hosteller için Turizm İşletme Belgesi Konusunu işledik, daha fazla detay bilgi için lütfen bizler ile iletişime geçiniz.

Hosteller; gençlik turizmine cevap verebilecek ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az on odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:

a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan giriş holü,

b) Kapasiteye uygun oturma salonu,

c) Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kişi odası,

d) Yönetici odası,

e) Lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli teçhizatlı mutfak, yemek salonu,

f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme,

g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına en az dört metrekare alan sağlanmış en fazla sekiz kişilik odalar ve en fazla sekiz yatağa bir banyo,

h) İlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri,

i) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller,

j) Genel depo ve spor malzemeleri odası,

k) İşletme aşamasında ulusal federasyonca belirlenen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek.