Kategori arşivi: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

Belediyelerin sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma faaliyeti göstermek için yönetmeliklere göre belediye ruhsatı nasıl alınır ? sorularınıza cevap ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için gerekli evraklar nelerdir? sorularınıza cevap bu yazımızda işlenmiştir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

işyeri açma ve çalışma yönetmeliği ilgili maddesi

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

 • Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Şirketler İçin gerekli evraklar

 • Başvuru Beyan Formu

 • Tapu Fotokopisi

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

 • Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

 • Vergi Levhası Fotokopisi

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

 • Muvafakatname

 • ÇTV Makbuz Fotokopisi

 • İşyeriAçma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi (İşyeri açma beyanında, ruhsat adreste hangi tarihte faaliyete geçildiğine dair Maliye Yoklama Fişi veya işe başlama tarihi yazan verdi levhası)