Kategori arşivi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere, İl Özel İdarelere, Mahalli İdarelere Birliklerine Proje konulu Mali Yardım Destekleri;  Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birliklerinin destek talepleri) Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları  ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediyelere devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültür ve turizm amaçlı faaliyetler çerçevesince, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerince, turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödeneklerin, tahsisi, takip edilmesi ve zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılmasının sağlanması kolu Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere Mahalli İdarelere verilen teşvik, devlet desteği mevzuatı konusudur.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Nelerdir ?

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
 • Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
 • İçmesuyu tesis ve sistemleri,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden kimler yararlanabilir?

Soru 2) Kimler başvurabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşviklerine kimler başvuru yapabilir
Bakanlıkça mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Kültür Bakanlığı proje destekleri için gerekli belgeler

Mali yardım desteği için İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birliklerinin hazırlayacağı belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Mali Destek başvurusu için gerekli belgeler.
İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

 • Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler
 • Talep yazısı,
 • Gerekçe raporu,
  Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs).
 • Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
 • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
 • Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
 • Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
 • Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,
 • Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlıkça mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlıkça yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
 • Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Proje destek başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler :

Destek başvuru dosyasındaki Talep yazısı, Gerekçe Rapor ve diğer Belgeler Başvuru yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Bakanlık Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

Bu konu ile ilgili Kaynak :http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html

Yukarıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ait web sitesi linkini ziyaret ederseniz daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.