Kategori arşivi: Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Türk vatandaşlığı için gereken belgeler
Türk vatandaşlığı için gereken belgeler

Yabancıları Türkiyede vatandaşlık başvurusu için gerekli olan asgari şartlar ve vatandaşlık başvurusunda gereken belgeler  bu yazımızda kısaca izah edilecektir. Yabancılar Türk vatandaşlığı için genel olarak başvurabilirler ve  bu başlık ile ilgili belgeler aşağıda sıralanmıştır. Türk vatandaşlığı başvurusunda yabancı uyruklu kişi Türkiyede en 5 yıl kesintisiz ikamet izin belgesi ile kalmış olmalı ve bu süre zarfında yurt dışında ise toplamda 180 günden fazla kalmamış olmamalıdırlar.

Türk vatandaşlığı için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evrakları hazırlanır ve öncelikle 5 yıllık ikamet izin belgelerinin 6 ıncı yıla uzatıldığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne Türk vatandaşlığı başvurusu yapılır ve yabancı uyruklu kişinin Türkiyede ne kadar süre kaldığı ve 5 yıllık ikamet izin süresi ile ilgili gün sayımı yapılır. Daha sonra ise Türk vatandaşlığı için aşağıda sıralanmış olan gereken belgeler dosya ekinde Müdürlüğe teslim edilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Formu (VAT-3),
– Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
– Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile
bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
– Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
– Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm
belgesi.
– Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık
Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
– Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini
ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
– Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi
Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
– Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
– Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
– Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
– Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
– 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf,