Kategori arşivi: Yabancıların işyeri açma şartları

Yabancıların işyeri açma şartları

Yabancıların işyeri açma şartları

Yabancılar Türkiyede işyeri açmak istediklerinde öncelikle GÖÇ İdaresinden ikamet izin belgesi almaları gerekir. Şirket kuruluş ve işyeri açma süreçlerinde ise yapılacak işin türüne göre ticaret sicil kayıt işlemleri başlatılır.

Yabancıların işyeri açma şartları
Yabancıların işyeri açma şartları

Yabancılar Türkiye’de şahıs şirketi kurabilirmi ?

Yabancı uyruklu kişi ister ise şahıs şirketi firması kurabilir ve  bu şeklide küçük esnaf olarak işyeri açabilir veya Tüzel kişilik olarak tek kişi olarak şirket kurar ve faaliyet konusuna göre şirket ana sözleşmesini ünvanını ve şirket sermayesini belirler ve Ticaret Sicil Memurluğundan şirket kuruluş işlemlerini neticelendirebilir.

Yabancıların işyeri ruhsatı nasıl alınır

Belediye işyeri ruhsatı almak için gerekli evraklar
Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
Vergi Levhası (Aslı görülecek).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli muavaffaktnamesi.
Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
İskan Belgesi – İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi +Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi
İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu

Yabancıların Türkiye de işyeri şahıs şirketi kurması

Yabancıların Türkiye de işyeri şahıs şirketi kurması

Yabancıların Türkiye de işyeri şahıs şirketi kurması
Yabancıların Türkiye de işyeri şahıs şirketi kurması

Yabancı uyruklu kişilere şirket kuruluş işlemleri

Yabancı uyruklu kişi için ikamet izin belgesi alınır,
Şirketin adresi ile ilgili yer kiralanır.
Şirket faaliyet konusunu ünvanını ve şirket sermayesini vb diğer konuları içeren şirket ana sözleşmesi hazırlanır.
Şirket kuruluş dilekçesi hazırlanır
Şirket kuruluş bildirim formu doldurulur.
Ticaret sicil memurluğu taahhütnamesi düzenlenir
ve diğer evraklar ile Ticaret Sicil Memurluğuna şirket kuruluş ve tescil ilanı için başvuru yapılır.
Şirket defterleri noter tarafından onaylatılır ve Yetkili SMM Mali Müşavir aracılığı ile Vergi Dairesi kayıt işlemleri başlatılır.
Bu işlemlerin neticelenmesi şekli ile şirket kuruluşu tamamlanmış olur

Yabancıların Türkiye de şirket kurması

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.
Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.
Kayıtlarımızda vergi numarası bulunmayan firmaların vergi levhası fotokopisini tescil evrakı ekinde verilmesi zorunludur, verilmemesi halinde tescil başvurusu kabul edilmeyecektir.
KURULUŞ
Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.
1.Dilekçe (Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
2.Kuruluş bildirim formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır. 2 nüsha, yabancı ortak var ise 3 nüsha)
3.Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge
4.Mersis üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme (2 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
5.Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
6.Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
7.Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
8.Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.
9.Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
10. Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
11.Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
12.Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
13.Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
14.Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
15.Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
16.Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi
17.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
18. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir
Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az biri nin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.