Kategori arşivi: Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar
Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için yatırımın sektörü,yatırımın nevi, kapasitesi ve yatırımın yapılacağı bölge gibi detaylara göre mevzuatlar ile belirlenmiş olan yatırım teşvik desteklerinden yararlanılır. Yatırım teşvik belgesi dosya hazırlama, öz izin gerektiren sektörlerde ilgili Bakanlıktan ve kurumlardan izin alınması gerekir, örneğin Turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlarda Kültür Turizm Bakanlığından Turizm yatırım belgesi alınması gereği gibi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.
b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
(Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili kısımlar doldurulmayabilir.)

1-Madencilik ve enerji yatırımlarında;
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,
b)3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,
c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırımcı yatırımcı adına düzenlenen Lisansın tasdikli sureti,
ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,
d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
2-Rafineri yatırımlarında;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası.
3-Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;
Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınacak tesis kuruluş izni.
4-Avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası, ve av bıçaklarının imali yatırımlarında;
İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.
5-Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi.
6-Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak ön lisans.
7- Alkollü içecekler ve tütün mamülleri yatırımlarında,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
8- Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımları için;
Şeker Kurumu’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
9- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında;
Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatının tarih ve sayısı.
10- Eğitim yatırımlarında;
Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve sayısı.

Turizm yatırım teşvikleri

11- Turizm yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve sayısı.
12- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı.
13- Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih ve sayısı.
14- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı.
15- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tarih ve sayısı.
16- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,
Finansal kiralama sözleşmesi.
17- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı.
18- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.
19- Kültür yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Kültür Yatırımı Belgesinin tarih ve sayısı.
20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı.
21- Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.
22- Karasal yayıncılık yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.
23- İmalat sanayi yatırımlarında;
Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, odaca onaylı geçerli kapasite raporu.