Etiket arşivi: Ev alana oturma izni

Ev Alana Oturma İzni

Ev alana oturma izni

Türkiye de konut daire alan kişiler mülkiyete dayalı otum izni alabilirler.

Bu konut 1.000.000 $ altında ise yukarıda bahsettiğimiz gibi ancak ikamet izni  yani oturum izni alabilirler, Alınacak konut taşınmaz mülkün değeri 1.000.000 $ veya üzerinde ise yabancı kişi dorudan Türk Vatandaşlığına geçiş için başvurusu yapabilir.

Türk vatandaşlığına başvuru şekilleri ile ilgili mevzuat aşağıda sıralanmıştır.

5627 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/2/2010 No : 2010/139 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/5/2009 No : 5901 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/4/2010 No : 27544

Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kazanılması MADDE 14

(1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:

 1. a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.
 2. b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması.
 3. c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması.
 4. ç) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

Türk Vatandaşlığı Nasıl Olunur ?

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanma

Evlilik yolu ile vatandaşlık kazanma

Türkiye de yerleşik yabancı uyruklular Türk vatandaşı ile evli iseler ve bu evlilik süresinin 3 üncü yılını doldurduklarından sonra yabancı uyruklu olan kişi Türk Vatandaşlığına geçiş için başvuru yapabilir . Bu şekilde evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu için aranan şartlar ve gerekli evraklar aşağıda ilgili resmi  gazetede yayınlanan yönetmelik mevzuat da detaylı izah edilmiştir.

2.4- Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

2.4.1- Müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınmasında uygulanacak esaslar Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı hakkında ön inceleme ve araştırma yapılır. Araştırma sonucunda yabancının;

 1. a) Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 2. b) Evliliğin boşanma veya ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 3. c) Herhangi bir suçtan dolayı yargılandığı veya hükümlü ya da tutuklu olduğu, ç) İstenen belgeleri ibraz edemediği, Anlaşıldığı takdirde başvurusu kabul edilmez. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır. Ayrıca yabancının evlilik olay düşüncesi ile Evlenme Bildirim Formu, güncel tarihli pasaport bilgileri incelenir, varsa yanlışlıklar giderilir, eksik olan bilgiler tamamlanır.

6 2.4.2- Başvuru için gerekli belgeler

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe
 2. b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 4. ç) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 1. d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 2. e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 3. f) Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 4. g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

2.4.3- Yurt içinden yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuruda aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancı adına 2.4.2 nci maddede belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve düzenlenen dosya gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir.

2.4.4- Komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak mülakata tabi tutulmak suretiyle;

 1. a) Evliliğe ait ortak bir yerleşim yerinin bulunup bulunmadığı,
 2. b) Eşler arasında evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 3. c) Eşlerin evlilikten önce karşılaşıp karşılaşmadıkları,
 4. ç) Eşlerin isim, adres, vatandaşlık, meslek, iş gibi kişisel bilgileriyle ilgili detayları bilip bilmedikleri, birbirlerini ilgilendiren diğer önemli konular hakkında yanılıp yanılmadıkları,
 1. d) Eşlerin tam olarak anlaşabildikleri bir dili anlaşılır bir şekilde konuşup konuşmadıkları,
 2. e) Eşlerden birinin önceki evliliklerinde anlaşmalı evlilik veya ikamet düzensizliklerinin olup olmadığı,
 3. f) Evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı, Tespit edilir, evlilikten ortak çocuk bulunuyorsa, vatandaşlığın kazanılmasında bu durum lehte değerlendirilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) yazılır ve yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma istenir.

2.4.5- İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin esas ve usuller İl Emniyet Müdürlüğünce yabancının;

 1. a) Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı,
 2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayan davranışlardan; fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek veya kadın ticareti yapmak gibi faaliyette bulunup bulunmadığı,
 3. c) Türk vatandaşlığını kazanmasında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin olup olmadığı, Hususları araştırılarak oluşan kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır ve araştırma ve soruşturmaya ilişkin tutanaklar forma eklenir. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilir ve dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yabancı hakkında yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin birinci ve ikinci derece yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak araştırma ve soruşturma işlemine devam edilir.

2.4.6- Yurt dışından yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına 2.4.2 ncü maddede belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

Yabancı ve eşi konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst seviyede yetkili biri tarafından ayrı ayrı ve birlikte 2.4.4 ncü madde belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda, elde edilen bulgulara göre evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı tespit edilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) açık bir şekilde yazılır. Yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı ve iş yeri kayıtlarında Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı eşe ait bilgilerin kayıtlı olup olmadığı araştırılır ve elde edilebilecek bilgi ve belgeler dosyaya eklenmek suretiyle tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.