Etiket arşivi: Yatırım teşvik belgesi kapatma evrakları

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar
Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için yatırımın sektörü,yatırımın nevi, kapasitesi ve yatırımın yapılacağı bölge gibi detaylara göre mevzuatlar ile belirlenmiş olan yatırım teşvik desteklerinden yararlanılır. Yatırım teşvik belgesi dosya hazırlama, öz izin gerektiren sektörlerde ilgili Bakanlıktan ve kurumlardan izin alınması gerekir, örneğin Turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlarda Kültür Turizm Bakanlığından Turizm yatırım belgesi alınması gereği gibi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.
b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.
ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
(Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili kısımlar doldurulmayabilir.)

1-Madencilik ve enerji yatırımlarında;
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,
b)3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,
c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırımcı yatırımcı adına düzenlenen Lisansın tasdikli sureti,
ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,
d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
2-Rafineri yatırımlarında;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası.
3-Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;
Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınacak tesis kuruluş izni.
4-Avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası, ve av bıçaklarının imali yatırımlarında;
İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.
5-Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi.
6-Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak ön lisans.
7- Alkollü içecekler ve tütün mamülleri yatırımlarında,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
8- Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımları için;
Şeker Kurumu’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
9- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında;
Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatının tarih ve sayısı.
10- Eğitim yatırımlarında;
Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve sayısı.

Turizm yatırım teşvikleri

11- Turizm yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve sayısı.
12- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı.
13- Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih ve sayısı.
14- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı.
15- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tarih ve sayısı.
16- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,
Finansal kiralama sözleşmesi.
17- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı.
18- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.
19- Kültür yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Kültür Yatırımı Belgesinin tarih ve sayısı.
20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı.
21- Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.
22- Karasal yayıncılık yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.
23- İmalat sanayi yatırımlarında;
Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, odaca onaylı geçerli kapasite raporu.

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma
Yatırım teşvik kapatma

Besicilik, Tarım, Tekstil, Metal, Mobilya vb her türlü imalat sanayi yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri, Turizm sektörü, Eğitim sektörü kreş, özel okul, üniversite, ve her türlü imalat sanayi yatırım teşvik kapatma evrakları ve Yatırım teşvik tamamlama vizesi işlemleri ve hazırlanacak dosyalar, rapor ve gerekli evraklar.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri sektörlere göre hazırlanması gereken evraklar.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:
Haberleşme adresi:
Telefon, faks no ve e-posta adresi:
Sermayesi:
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
SGK işyeri sicil numarası :
Yatırım yerinin tam adresi:
Yatırımın cinsi:
Yatırımın konusu:
Tamamlama vizesi müracaat tarihi:
Yatırıma başlama tarihi:
Yatırımın bitiş tarihi:
Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):
Mevcut istihdam (kişi):
(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel
özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait
mevsimsel ortalama)
Öngörülen istihdam (kişi):
Gerçekleşen istihdam (kişi):
(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)
Projenin kapasitesi:

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU ( TL)

1. ARAZİ-ARSA BEDELİ :

2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
a. Ana bina ve tesisleri :
b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri :
c. Ambarlar :
ç. İdare binaları :
d. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları :
E. Yeraltı ana galerileri
(yeraltı maden ocakları için) :
3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
a. İthal :
b. Yerli :
4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI :
a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:
b. Mefruşat giderleri :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri :
ç. Taşıma ve sigorta giderleri
d. Montaj giderleri :
e. Genel giderler :
f. Etüd ve proje giderleri :
g. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI
I. Özkaynaklar :
a) Sermaye artışı :
b) Şirket fonları :

II. Kredi temini :
a) İç kredi :
b) Döviz kredisi :
c) Dış kredi :
ç) Dövize endeksli kredi :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):
YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti :
KDV istisnası :
Vergi indirimi :
Sigorta primi işveren hissesi desteği :
Faiz desteği :
Yatırım yeri tahsisi :

Yatırım teşvik belgesi kapatma evrakları

Turizm, Eğitim, Sanayi, Tarım, Ziraat ve Besicilik sektörü yatırım teşvik belgesi kapatma  işlemleri için gerekli evraklar.

EKLER:
1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,
2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,
3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,
4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,
5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-7 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Teşvik belgesi ve döviz kullanım belgesi aslı,
2- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu,
3- İthal ve yerli global liste aslı,
4- Gerekli görülmesi halinde Gümrük Beyanname fotokopileri,
5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,
6- Bina ruhsatı ve yapı kullanma izni ile arsa tapusu fotokopisi (ekspertiz anında aslının görüldüğüne dair şerh düşülür.),
7- Firma yetkililerince onaylı harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve diğer yatırım harcamaları ie ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih ve numaralarınıda içeren),
8- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı),
9- İmza sirküleri (Noter onaylı),
10- Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma yetkililerince imzalı),
11- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı,
12- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

Yatırım teşvik belgesi kapatma
Yatırım teşvik belgesi kapatma

YATIRIM TEŞVİKLİ YAPILAN YATIRIMLARIN TAMAMLAMA  (KAPATMA) VİZE İŞLEMLERİ

Turizm sektöründeki yatırımların teşvik kapatma işlemleri

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen firmalar Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm yatırım belgesi alıp daha sonrasında Ekonomi Bakanlığından alınan yatırım teşvik belgesi alırlar yatırım tamamlandığında ise yatırım teşvik belgesini kapatmak için tekrar Ekonomi Bakanlığına başvuru yaparlar, Yatırım teşvik kapatma işlemleri için gerekli evraklar ve başvuru dosya hazırlama ve işlemlerin takibi.

Konumuz Turizm sektörü olduğu için Konaklama tesislerinin yerli ve ithal makine teçhizat listelerinde bulunan ekipmanların kdv ve gümrük muafiyetinden yararlanıldığı için yatırım teşvik  belgesi kapatma işlemlerinde bu harcama kalemlerine ait harcama faturalarının listeleri hazırlanır. ve diğer resmi evraklar ile  birlikte Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yatırım teşvik belgesi kapatma tamamlama vizesi başvurusu yapılır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi kapatma başvurusu ile ilgili hazırlanacak belgeler aşağıda sırası ile listelenmiştir

 • Yatırım teşvik belgesi aslı,
 • İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
  Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 • Tasdikli kapasite raporu,
 • Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.
 • Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli, yetkililerce imzalı)
 • Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,
 • Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinde yatırımın türüne göre hazırlanması gereken evraklar değişkendir.
Yatırım teşvik belgesini kapatmaz iseniz iptal olan yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlanmış olduğunuz tüm teşvik desteklerini yasal faizi ile geri ödemek zorunda kalırsınız.

Yatırım Teşvik Kapatma Dilekçesi

Yatırım teşvik kapatma dilekçesi

Yatırım teşvik belgesi tamamlama sürecinde gerekli olan evraklar ve düzenlenecek olan rapor aşağıda yer almaktadır. Dilekçe ekinde

 1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-6 YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:

Haberleşme adresi:

Telefon, faks no ve e-posta adresi:

Sermayesi:

Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

SGK işyeri sicil numarası :

Yatırım yerinin tam adresi:

Yatırımın cinsi:

Yatırımın konusu:

Tamamlama vizesi müracaat tarihi:

Yatırıma başlama tarihi:

Yatırımın bitiş tarihi:

Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):

Mevcut istihdam (kişi):

(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel

özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait

mevsimsel ortalama)

Öngörülen istihdam (kişi):

Gerçekleşen istihdam (kişi):

(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)

Projenin kapasitesi:      

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU  ( TL)

 1. ARAZİ-ARSA BEDELİ
 2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
 3. Ana bina ve tesisleri                                           :
 4. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri   :
 5. Ambarlar                                                                           :

ç. İdare binaları                                                      :

 1. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları               :
 2. Yeraltı ana galerileri

(yeraltı maden ocakları için)                             :

 1. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
 2. İthal                                                                    :
 3. Yerli                                                                  :

4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI   :

a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:

 1. Mefruşat giderleri :
 2. İthalat ve gümrükleme giderleri :

ç. Taşıma ve sigorta giderleri

 1. Montaj giderleri :
 2. Genel giderler                                                    :
 3. Etüd ve proje giderleri :
 4. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI

—————————————————————————————————————–

 1. Özkaynaklar                                         :
 2. a) Sermaye artışı :
 3. b) Şirket fonları :
 4. Kredi temini :
 5. a) İç kredi :
 6. b) Döviz kredisi :
 7. c) Dış kredi :

ç) Dövize endeksli kredi         :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):

YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnası
Vergi indirimi
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Faiz desteği
Yatırım yeri tahsisi

 

EKLER:

1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Evrakları

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Evrakları

Yatırım tamamlandıktan sonra yatırım teşvik belgesi kapatma süreci ile ilgili mevzuat detayı aşağıda yatırım teşvik belgesi tebliğinin tamamla vizesi maddesinde detaylı olarak  yer almaktadır.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

MADDE 23 –

(1) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

(2) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır.

(3) Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Tamamlama vizesi işlemi ile ilgili olarak, EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu, teşvik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.

(4) Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

(5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

(6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.

(7) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

 1. a) Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,
 2. b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,
 3. c) Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin, ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,
 4. d) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,
 5. e) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alınacak yazının, Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

(8) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş olan teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendiği şekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmiş olan ve prim ödemesine esas teşkil eden raporlara istinaden doğrudan Genel Müdürlükçe yapılabilir.

Yatırım Teşvik Kapatma

Yatırım Teşvik Kapatma

Yatırım tamamlandıktan sonra yatırım teşvik belgesi kapatma süreci ile ilgili mevzuat detayı aşağıda yatırım teşvik belgesi tebliğinin tamamla vizesi maddesinde detaylı olarak  yer almaktadır

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

MADDE 23 –

(1) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

(2) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır.

(3) Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Tamamlama vizesi işlemi ile ilgili olarak, EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu, teşvik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.

(4) Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

(5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

(6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.

(7) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

 1. a) Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,
 2. b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,
 3. c) Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin, ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,
 4. d) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,
 5. e) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alınacak yazının, Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

(8) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş olan teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendiği şekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmiş olan ve prim ödemesine esas teşkil eden raporlara istinaden doğrudan Genel Müdürlükçe yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi

Ekonomi Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce mevzuatlar çerçevesinde yatırımların bölgelerine göre belirlenen destek unsurları ile yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Ayrıca yatırımların nitelikleri ve teşvik edilmekte öncelikli sektörler ve yatırımlar içinde ayrıca belirlenen teşvik desteklerine göre yatırım teşvik belgesi düzenlenir

Yatırım Teşvik Desteklerinin Amacı

Yatırım planlamalarının katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

Yatırım teşvik destekleri ile Üretim ve istihdamın artırılması,

Yatırım teşvikler ile Uluslararası rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılabilmesi

Yatırım teşvik planlaması ile Büyük ölçekli yatırımların yapılabilmesi

Yatırım teşvik destek unsurları  ile stratejik yatırımların  yapılabilmesi

Yatırım teşvik destekleri ile uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,

Yatırım teşvik destekleri ile bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

Yatırım teşvik planlamaları ile Çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi

ARGE Araştırma ve geliştirme ile yüksek teknoloji yatırımlarının özendirilmesi

Teşvik sistemi dört ana uygulamadan oluşmaktadır:

1- Genel Teşvik Sistemi,

2- Bölgesel Teşvik Sistemi,

3- Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Sistemi

4- Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi