Kategori arşivi: Yatırım teşvik kapatma

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma evrakları

Yatırım teşvik kapatma
Yatırım teşvik kapatma

Besicilik, Tarım, Tekstil, Metal, Mobilya vb her türlü imalat sanayi yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri, Turizm sektörü, Eğitim sektörü kreş, özel okul, üniversite, ve her türlü imalat sanayi yatırım teşvik kapatma evrakları ve Yatırım teşvik tamamlama vizesi işlemleri ve hazırlanacak dosyalar, rapor ve gerekli evraklar.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri sektörlere göre hazırlanması gereken evraklar.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:
Haberleşme adresi:
Telefon, faks no ve e-posta adresi:
Sermayesi:
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
SGK işyeri sicil numarası :
Yatırım yerinin tam adresi:
Yatırımın cinsi:
Yatırımın konusu:
Tamamlama vizesi müracaat tarihi:
Yatırıma başlama tarihi:
Yatırımın bitiş tarihi:
Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):
Mevcut istihdam (kişi):
(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel
özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait
mevsimsel ortalama)
Öngörülen istihdam (kişi):
Gerçekleşen istihdam (kişi):
(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)
Projenin kapasitesi:

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU ( TL)

1. ARAZİ-ARSA BEDELİ :

2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
a. Ana bina ve tesisleri :
b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri :
c. Ambarlar :
ç. İdare binaları :
d. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları :
E. Yeraltı ana galerileri
(yeraltı maden ocakları için) :
3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
a. İthal :
b. Yerli :
4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI :
a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:
b. Mefruşat giderleri :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri :
ç. Taşıma ve sigorta giderleri
d. Montaj giderleri :
e. Genel giderler :
f. Etüd ve proje giderleri :
g. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI
I. Özkaynaklar :
a) Sermaye artışı :
b) Şirket fonları :

II. Kredi temini :
a) İç kredi :
b) Döviz kredisi :
c) Dış kredi :
ç) Dövize endeksli kredi :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):
YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti :
KDV istisnası :
Vergi indirimi :
Sigorta primi işveren hissesi desteği :
Faiz desteği :
Yatırım yeri tahsisi :

Yatırım teşvik belgesi kapatma evrakları

Turizm, Eğitim, Sanayi, Tarım, Ziraat ve Besicilik sektörü yatırım teşvik belgesi kapatma  işlemleri için gerekli evraklar.

EKLER:
1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,
2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,
3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,
4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,
5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-7 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Teşvik belgesi ve döviz kullanım belgesi aslı,
2- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu,
3- İthal ve yerli global liste aslı,
4- Gerekli görülmesi halinde Gümrük Beyanname fotokopileri,
5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,
6- Bina ruhsatı ve yapı kullanma izni ile arsa tapusu fotokopisi (ekspertiz anında aslının görüldüğüne dair şerh düşülür.),
7- Firma yetkililerince onaylı harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve diğer yatırım harcamaları ie ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih ve numaralarınıda içeren),
8- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı),
9- İmza sirküleri (Noter onaylı),
10- Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma yetkililerince imzalı),
11- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı,
12- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.